Integritetspolicy

Integritetspolicy Behandling av personuppgifter på Gynhälsan i Jönköping AB.

För oss på Gynhälsan i Jönköping AB är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd, och vill i denna policy förklara hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.
Kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter ni hittar våra kontaktuppgifter längst ner.

Vad är en personuppgift och vilken rätt har Gynhälsan i Jönköping AB att behandla dina personuppgifter?
Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen.
Gynhälsan i Jönköping AB behöver behandla dina uppgifter för att uppfylla vår del av avtalet med dig eller ditt landsting. Vi behöver även hantera dina uppgifter för att uppfylla de lagar som styr vår verksamhet. I vårt fall handlar det om Patientdatalagen 2008:355 och SOSFS 2008:14 Informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvård.
Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i våra IT-system.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?
Gynhälsan i Jönköping AB behandlar personuppgifter som behövs för att ge dig säker vård enligt det du avtalat med oss. Detta inkluderar ditt namn, personnummer, dina kontaktuppgifter och din medicinska journal. Dessa uppgifter inhämtas direkt från dig, folkbokföringsregistret och i förekommande fall det Landsting du tillhör.

Personuppgiftsbiträden
I vissa situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter. De är då i sin tur personuppgiftsbiträden till oss. Vi kontrollerar personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de garanterar säkerheten och sekretessen för personuppgifterna.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål.

Vilka rättigheter har du som registrerad?
Gynhälsan i Jönköping AB ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. När vi behandlar dina personuppgifter har du vissa rättigheter.
Om du önskar få insyn i vilka personuppgifter vi behandlar om just dig har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter.
Om dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära rättelse av dessa.
Du har i vissa fall rätt att begära att dina personuppgifter raderas eller begränsas, t.ex. om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande lagstiftning.
Du har rätt att invända mot hur vi behandlar dina personuppgifter (t.ex. den behandling som baseras på våra berättigade intressen).
För den behandling som vi utför baserat på vårt avtal med dig eller om du lämnat ditt samtycke till en viss behandling kan du begära att få de uppgifter som du har tillhandahållit överförda till en annan personuppgiftsansvarig. s.k. dataportering.
För en utförligare beskrivning av dina rättigheter kan du läsa på Datainspektionens hemsida https://www.datainspektionen.se/lagar–regler/dataskyddsforordningen/
Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter.
Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter kontakta oss på info@gynhalsan.com.

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen/i personalhandboken.

Kontaktuppgifter
Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är:
Gynhälsan i Jönköping AB
Org nr: 559141-7331
Batterigatan 15
553 05 Jönköping